IBM SPSS STATISTICS

Start / Produkty / IBM SPSS STATISTICS

IBM SPSS oferuje najbardziej wszechstronny wachlarz predefiniowanych gotowych procedur analitycznych możliwych do uruchomienia z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki temu analitycy mają dużo więcej czasu na budowanie dokładnych modeli opisowych i predykcyjnych, zamiast poświęcać swój czas na programowanie. Podejście to nie tylko skraca czas prowadzonych analiz, ale także eliminuje błędy oraz zapewnia spójność metodologii analitycznej stosowanej przez przedsiębiorstwo.

SPSS_statistics1

Dostępne procedury statystyczne umożliwiają szczegółową analizę wyników badań, a także wspierają budowę modeli predykcyjnych. Użytkownik narzędzia może skorzystać zarówno z domyślnych ustawień dla wybranej procedury, jak i samodzielnie je modyfikować.

SPSS_statistics

Rezultaty ich pracy są w prosty sposób udostępniane wewnątrz organizacji, dzięki czemu do odpowiednich osób dostarczana jest informacja analityczna, a modele są włączane do procesów biznesowych.

Użytkownicy środowiska IBM SPSS mają możliwość bezpośredniego przesyłania danych między narzędziami platformy. Skonstruowane procesy analityczne przechowywane są w centralnym repozytorium stanowiącym skalowane narzędzie do zarządzania nimi. Moduł daje możliwość automatyzacji procesu uruchamiania, walidowania, monitorowania skuteczności owych procesów oraz przekazywania ich wyników do systemów zewnętrznych.

Użytkownicy dostają możliwość wywoływania procedur analitycznych z poziomu interfejsu, a także eksportu i edycji wygenerowanego przez nie kodu w edytorze skryptów. Dzięki temu analitycy biznesowi i statystycy mogą budować więcej modeli i szybciej dokonywać analiz za pomocą łatwego w użyciu interfejsu użytkownika.

 

Zobacz jak działa IBM SPSS Statistics

 

Pakiety i moduły

Podstawowym, wymaganym modułem oprogramowania, jest moduł IBM SPSS Statistics Base. Każdy kolejny moduł można zakupić niezależnie. Moduły można zestawiać w dowolnej konfiguracji (np. Base, Custom Tables, Neural Networks) przy czym każda konfiguracja musi zawierać moduł Base.

Najczęściej kupowane razem moduły pogrupowane zostały w trzy korzystne cenowo pakiety. Poniżej lista dostępnych pakietów wraz z opisem poszczególnych modułów:

SPSS Statistics Base

Dzięki SPSS Statistics Base można od początku do końca przeprowadzić proces analityczny.

Obok funkcji przygotowania danych, zarządzania danymi, zarządzania wynikami i tworzenia wykresów. Program oferuje procedury najczęściej używane w analizach statystycznych, które powinny znaleźć się w „arsenale” każdego analityka.

Szybki rzut oka na dane
Fundamentalne funkcje statystyczne pozwalają szybko zorientować się w podstawowej strukturze danych. Do funkcji tych należą tabele krzyżowe, częstości, statystyki opisowe, opisowe statystyki ilorazowe, ANOVA i ANCOVA, korelacja oraz procedury porównywania średnich i eksploracji danych.
Lepsze decyzje dzięki symulacji Monte-Carlo
Program łączy aparat analizy prognostycznej z możliwościami testowania scenariuszy (co-jeśli), jakie oferują techniki symulacji Monte-Carlo. W rezultacie pomaga ocenić ryzyko i radzić sobie z niepewnością modeli predykcyjnych.

 • Ocena scenariuszy „co-jeśli”.
 • Symulacja danych zgodnie z parametrami określonymi przez użytkownika, a następnie wykorzystanie ich jako danych wejściowych do prognozy wyniku.
 • Modyfikacja parametrów symulacji danych i porównywanie wyników.

Mapa relacji występujących w danych
SPSS Statistics Base zawiera szereg procedur pomagających w identyfikacji grup i przewidywaniu wyników. Do procedur tych należą:

 • analiza czynnikowa;
 • analiza skupień metodą k-średnich;
 • hierarchiczna analiza skupień;
 • analiza dyskryminacyjna;
 • regresja liniowa;
 • regresja porządkowa (nazywana także PLUM);
 • analiza najbliższego sąsiedztwa.

Nawet gdy użytkownik korzysta z innych modułów do prowadzenia specjalistycznych analiz, Base pozostaje fundamentem wielu projektów, ponieważ oferuje testy i procedury statystyczne o zasadniczym znaczeniu w wielu rodzajach analiz.

SPSS Statistics Standard

Zawiera pakiet IBM SPSS Statistics Base oraz dodatkowo poniższe moduły:

Advanced Statistics  – Zaawansowane techniki modelowania jedno- i wielowymiarowego do analizowania złożonych relacji.

 • Dostęp do funkcjonalności wykraczających poza podstawową analizę
 • Tworzenie ogólnych modeli liniowych, uogólnionych modeli liniowych, mieszanych modeli liniowych...
 • Przeprowadzanie analizy przeżycia

Regression  – Większa dokładność prognoz dzięki procedurom regresji. 

 • Przewidywanie wyników kategoryzowanych z więcej niż dwiema kategoriami
 • Łatwa klasyfikacja danych w dwie grupy
 • Uzyskanie większej kontroli nad modelem

Custom Tables  – Szybkie analizowanie danych i sprawne prezentowanie wyników w formie tabel.

 • Szybkie tworzenie tabel z wykorzystaniem interfejsu z funkcją przeciągania i upuszczania
 • Wyświetlanie podglądu tabel podczas ich tworzenia w celu wyeliminowania konieczności nanoszenia poprawek
 • Dostosowywanie tabel w celu łatwiejszego prezentowania danych odbiorcom docelowym
SPSS Statistics Professional

Zawiera pakiet IBM SPSS Statistics Standard oraz dodatkowo poniższe moduły:

Categories  – Przewidywanie wyników i odkrywanie relacji w danych kategorialnych.

 • Wizualizacja i eksplorację złożonych danych kategorialnych i liczbowych, a także danych wielowymiarowych
 • Zapoznanie się z informacjami w dużych tabelach dwu- i wielokierunkowych
 • Zastosowanie biplotów, triplotów i map percepcyjnych w celu obserwacji relacji w danych

Data Preparation  – Sprawniejsze przygotowanie danych z myślą o wysokiej jakości wynikach.

 • Automatyzacja procesu przygotowania danych
 • Wyeliminowanie pracochłonnych procesów ręcznej kontroli danych
 • Sprawne eliminowanie wartości odstających

Decision Trees  – Tworzenie drzew klasyfikacji ułatwiających identyfikację grup i relacji.

 • Tworzenie drzew klasyfikacji za pomocą dowolnie wybranych algorytmów (CHAID, Exhaustive CHAID,C&RT, QUEST)
 • Identyfikowanie wzorców, segmentów i grup występujących w danych
 • Możliwość wyboru jednego spośród dostępnych algorytmów budowania drzewa

Forecasting  – Szybkie tworzenie specjalistycznych prognoz z wykorzystaniem szeregów czasowymi.

 • Obsługa analizy szeregów czasowych
 • Znajdowanie najlepszego modelu dla danych za pomocą modułu Expert Modeler
 • Stosowanie zapisanych modeli na scenariuszach typu co-jeśli, aby zoptymalizować podejmowane decyzje

Missing Values  – Wypełninie brakujących danych w celu budowania dokładniejszych analiz i modeli.

 • Sprawne identyfikowanie braków danych
 • Korzystanie z wielokrotnego podstawiania w celu zastąpienia brakujących danych
 • Tworzenie modeli uwzględniających brakujące dane
SPSS Statistics Premium

Zawiera pakiet IBM SPSS Statistics Professional oraz dodatkowo poniższe moduły:

Bootstrapping  – Zapewnienie stabilności modeli.

 • Szybkie estymowanie rozkładu próby estymatora
 • Eliminacja wartości odstających i anomalii, które pogarszają dokładność
 • Badanie metodą bootstrap wielu procedur analitycznych

Complex Samples  – Prawidłowe i łatwe obliczanie statystyk dla złożonych prób.

 • Dokładniejszy obraz danych przy pracy z ankietami na dużą skalę
 • Uzyskanie istotnych statystycznie wniosków dla populacji
 • Osiągnięcie prawidłowych ocen punktowych dla statystyk, takich jak sumy, średnie, współczynniki oraz uzyskanie błędów standardowych dla tych statystyk
 • Przewidywanie wyników liczbowych i jakościowych z nielosowych prób
 • Uwzględnienie do trzech stopni podczas analizy danych w planie wielostopniowym

Conjoint  – Poznanie czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów.

 • Identyfikowanie funkcji produktu ważnych dla nowych klientów
 • Określanie atrybutów produktu ważnych z punktu widzenia aktualnych klientów
 • Wyznaczanie wpływu atrybutów produktu na preferencje klientów

Direct Marketing  – Łatwa identyfikacja najlepiej rokujących kontaktów i poprawa stopy zwrotu z kampanii.

 • Analizowanie wskaźników reakcji na kampanie marketingowe
 • Selekcja klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem pozytywnie zareagują na kampanie
 • Szerokie spektrum analiz, m.in. RFM  (recency, frequency, monetary value), analiza skupień, profilowanie potencjalnych klientów, analizowanie kodów pocztowych, ocena skłonności i testowanie pakietów kontrolnych
 • Wydobywanie danych z systemu Salesforce.com, gromadzenie szczegółowych informacji i wykonywanie analiz

Exact Tests  – Wyciąganie dokładnych wniosków na podstawie małych prób lub rzadkich wystąpień.

 • Stosowanie prób o mniejszych rozmiarach gwarantujaych pewność co do wyników
 • Analiza rzadkich wystąpień w dużych zestawach danych zawierających ponad 30 dokładnych testów

Neural Networks  – Odkrywanie złożonych, nieliniowych relacji między danymi, budowa sieci neurowonych.

 • Eksploracja danych w poszukiwaniu ukrytych relacji przy użyciu procedur perceptrona wielowarstwowego (MLP — Multilayer Perceptron) lub radialnej funkcji bazowej (RBF — Radial Basis Function).
 • Sterowanie procesem od początku do końca poprzez określanie zmiennych.
 • Możliwość powiązania z innymi procedurami lub technikami statystycznymi w celu pogłębienia analizy

Amos  – Łatwe modelowanie równań strukturalnych.

 • Łatwe modelowanie równań strukturalnych (SEM)
 • Szybkie tworzenie modeli do testowania hipotez i potwierdzania relacji między obserwowanymi i utajonymi zmiennymi
 • Wyjście poza tradycyjne metody regresji i umożliwienie pogłębionej analizy

SamplePower  – Oszczędność czasu, wysiłku i pieniędzy dzięki znalezieniu odpowiedniej wielkości próby w danym badaniu.

 • Łatwe określenie optymalnego rozmiaru próby
 • Szybkie wykonanie analizy „Co, jeżeli” w celu określenia rozmiaru próby przy zachowaniu różnych zestawów założeń

Visualization Designer  – Łatwe tworzenie i udostępnianie niestandardowych wizualizacji danych.

 • Tworzenie atrakcyjnych wizualizacji bez posiadania umiejętności programowania
 • Udostępnianie i ponowne wykorzystanie szablonów wizualizacji danych w produktach IBM SPSS
 • Dostosowywanie i oznaczanie wizualizacji danych

Wsparcie na każdym etapie procesu analitycznego

SPSS_lifecycleUlotka IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics - krótki opis modułów.

Pobierz ulotkęPotrzebujesz pomocy w doborze konkretnych pakietów, prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.


Kontakt